در میان انبوهی از طرح های مبهم سربرگ، می توانید با استفاده از نمونه طراحی سربرگ به انتخاب ایده طراحی سربرگ خود برسید. سلام گرافیک نمونه های زیادی از طراحی سربرگ پروژه های خود را در این بخش قرار داده است.

Rate this page