نمونه های طراحی بدنه وسیله نقلیه می تواند بسیار متنوع و خلاقانه باشد. طراحی بدنه وسیله نقلیه نیاز به خلاقیت زیادی دارد زیرا به طور کل در معرض دید است. بهتر است در نمونه های طراحی بدنه وسیله نقلیه از ترکیبات ساده استفاده شود. سلام گرافیک نمونه های مختلف طراحی بدنه وسیله نقلیه را در این بخش قرار داده است.

Rate this page