کاریکاتور های مختلفی طبق نظر کارشناس های سلام گرافیک پیاده سازی شده است. نمونه طراحی کاریکاتور های سلام گرافیک در این بخش تقسیم بندی شده است. برخی از نمونه های طراحی کاریکاتور برای چاپ مناسب هستند و برخی دیگر تنها به صورت دیجیتال قرار می گیرند.

Rate this page