نمونه طراحی تی شرت های مختلفی توسط مجموعه سلام گرافیک پیاده سازی شده است. نمونه های طراحی تیشرت شامل طراحی های فانتزی، دارک و سنگین است. البته برخی از این طراحی ها برای سازمان یا یک کسب و کار پیاده سازی می شود.

Rate this page